लाइसेन्स नतिजा

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1मिति २०७६।०२।१० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
2मिति २०७६।०२।०९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
3मिति २०७६।०१।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
4मिति २०७६।०१।२० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७६।०१।०६ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
6मिति २०७५।१२।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
7मिति २०७५/१२/१२ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
8मिति २०७५।११।२१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
9मिति २०७५।११।१७ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
10मिति २०७५।१०।२९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७५/१०/२५ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
12मिति २०७५।१०।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
13मिति २०७५।१०।१८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
14मिति २०७५।१०।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
15मिति २०७५।१०।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
16मिति २०७५।१०।०३ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
17मिति २०७५।१०।०१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
18मिति २०७५।०९।२६ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
19मिति २०७५।०९।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
20मिति २०७५।०९।१९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
21मिति २०७५।०९।१७ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
22मिति २०७५।०९।१२ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
23मिति २०७५।०९।१० गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
24मिति २०७५।०९।०५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
25मिति २०७५।०९।०३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
26मिति २०७५।०८।२८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
27मिति २०७५।०८।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
28मिति २०७५।०८।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
29मिति २०७५।०८।१८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
30मिति २०७५।०५।२६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
31मिति २०७५।०५।२१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
32मिति २०७५।०५।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
33मिति २०७५।०५।०८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
34मिति २०७५।०४।३१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
35मिति २०७५।०४।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
36मिति २०७५।०४।२४ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
37मिति २०७५।०४।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
38मिति २०७५।०४।१८ शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
39मिति २०७४।०४।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
40मिति २०७४।०३।०१ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
41मिति २०७४।०२।२५ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
42मिति २०७४।०२।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
43२०७५।०२।१८ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
44मिति २०७४।०२।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
45२०७५।०२।११ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
46मिति २०७४।०२।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
47मिति २०७४।०१।२६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
48मिति २०७४।०१।२४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
49मिति २०७४।०१।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
50मिति २०७४।०१।१४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
51मिति २०७५/०१/१२ गते बुधबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
52मिति २०७४।०१।१० गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
53मिति २०७४।०१।०३ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
54मिति २०७४।१२।२८ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
55मिति २०७४।१२।२६ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
56मिति २०७४।१२।२१ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
57मिति २०७४।१२।१९ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
58मिति २०७४।१२।१५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
59मिति २०७४।१२।०९ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
60मिति २०७४।१२।०२ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
61मिति २०७४।११।३० गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
62मिति २०७४।११।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
63मिति २०७४।११।२३ बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
64मिति २०७४/११/२१ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
65मिति २०७४।११।१६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
66मिति २०७४।११।११ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
67मिति २०४।११।०९ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
68मिति २०७४।११।०६ गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
69मिति २०७४।११।०२ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
70मिति २०७४।१०।२५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
71मिति २०७४।१०।२३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
72मिति २०७४।१०।१८ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
73मिति २०७४।०९।३० गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
74मिति २०७४।०९।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
75मिति २०७४।०९।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
76मिति २०७४।०९।१८ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
77मिति २०७४।०९।१२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
78मिति २०७४/०७/२१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
79मिति २०७४/०७/१६ गते बिहीबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
80मिति २०७४/०५/१६ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
81२०७४।०५।१२ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
82मिति २०७४।०५।०६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
83मिति २०७४/०४/३१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिति २०७४/०२/३० (१३ जून २०१७) को लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
85मिति २०७४/०२/२६ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
86Written Test Report 2017 March 31डाउनलोड गर्नुहोस
87Written Test Report 2017 March 30डाउनलोड गर्नुहोस
88Written Test Report 2017 March 29डाउनलोड गर्नुहोस
89Written Test Report 2017 March 28डाउनलोड गर्नुहोस
90Written Test Report 2017 March 24डाउनलोड गर्नुहोस
91Written Test Report 2017 March 22डाउनलोड गर्नुहोस
92Written Test Report 2017 March 21डाउनलोड गर्नुहोस
93Written Test Report 2017 March 17डाउनलोड गर्नुहोस
94Written Test Report 2017 March 20डाउनलोड गर्नुहोस
95Written Test Report 2017 March 16डाउनलोड गर्नुहोस
96Written Test Report 2017 March 15डाउनलोड गर्नुहोस
97Written Test Report 2017 March 14डाउनलोड गर्नुहोस
98Written Test Report 2017 March 13डाउनलोड गर्नुहोस
99Written Test Report 2017 March 10डाउनलोड गर्नुहोस
100Written Test Report 2017 March 09डाउनलोड गर्नुहोस
101Written Test Report 2017 March 07डाउनलोड गर्नुहोस
102Written Test Report 2017 Feb 23डाउनलोड गर्नुहोस
103Written Test Report 2017 Feb 22डाउनलोड गर्नुहोस
104Written Test Report 2017 Feb 20डाउनलोड गर्नुहोस
105Written_Result_Add_A_2072-06-12.pdfडाउनलोड गर्नुहोस