लाइसेन्स नतिजा

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1मिति २०७६।०६।१६ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
2मिति २०७६।०६।०९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
3मिति २०७६।०५।१९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
4मिति २०७६।०५।१७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७६।०५।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
6मिति २०७६।०५।०१ गते भएको लिखित परीक्षाको नतिजा (A,K) को ट्रायल मिति २०७५।०५।११ (B) को ट्रायल मिति २०७५।०५।२४डाउनलोड गर्नुहोस
7मिति २०७६।०४।३० गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
8मिति २०७६।०४।२८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
9मिति २०७६।०४।०९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
10मिति २०७६।०४।०७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७६।०४।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
12मिति २०७६।०३।३१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
13मिति २०७६।०३।२६ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
14मिति २०७६।०३।१९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
15मिति २०७६।०३।१२ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
16मिति २०७६।०३।१० गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
17मिति २०७६।०३।०३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
18मिति २०७६।०२।२८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
19२०७६।०२।२४ गते शुक्रबार भएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
20मिति २०७६।०२।२१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
21मिति २०७६।०२।१४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
22मिति २०७६।०२।१० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
23मिति २०७६।०२।०९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
24मिति २०७६।०१।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
25मिति २०७६।०१।२० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
26मिति २०७६।०१।०६ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
27मिति २०७५।१२।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
28मिति २०७५/१२/१२ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
29मिति २०७५।११।२१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
30मिति २०७५।११।१७ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
31मिति २०७५।१०।२९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
32मिति २०७५/१०/२५ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
33मिति २०७५।१०।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
34मिति २०७५।१०।१८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
35मिति २०७५।१०।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
36मिति २०७५।१०।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
37मिति २०७५।१०।०३ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
38मिति २०७५।१०।०१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
39मिति २०७५।०९।२६ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
40मिति २०७५।०९।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
41मिति २०७५।०९।१९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
42मिति २०७५।०९।१७ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
43मिति २०७५।०९।१२ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
44मिति २०७५।०९।१० गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
45मिति २०७५।०९।०५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
46मिति २०७५।०९।०३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
47मिति २०७५।०८।२८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
48मिति २०७५।०८।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
49मिति २०७५।०८।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
50मिति २०७५।०८।१८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
51मिति २०७५।०५।२६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
52मिति २०७५।०५।२१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
53मिति २०७५।०५।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
54मिति २०७५।०५।०८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
55मिति २०७५।०४।३१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
56मिति २०७५।०४।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
57मिति २०७५।०४।२४ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
58मिति २०७५।०४।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
59मिति २०७५।०४।१८ शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
60मिति २०७४।०४।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
61मिति २०७४।०३।०१ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
62मिति २०७४।०२।२५ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
63मिति २०७४।०२।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
64२०७५।०२।१८ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
65मिति २०७४।०२।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
66२०७५।०२।११ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
67मिति २०७४।०२।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
68मिति २०७४।०१।२६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
69मिति २०७४।०१।२४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
70मिति २०७४।०१।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
71मिति २०७४।०१।१४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
72मिति २०७५/०१/१२ गते बुधबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
73मिति २०७४।०१।१० गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
74मिति २०७४।०१।०३ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
75मिति २०७४।१२।२८ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
76मिति २०७४।१२।२६ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
77मिति २०७४।१२।२१ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
78मिति २०७४।१२।१९ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
79मिति २०७४।१२।१५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
80मिति २०७४।१२।०९ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
81मिति २०७४।१२।०२ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
82मिति २०७४।११।३० गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
83मिति २०७४।११।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिति २०७४।११।२३ बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
85मिति २०७४/११/२१ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
86मिति २०७४।११।१६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
87मिति २०७४।११।११ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
88मिति २०४।११।०९ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
89मिति २०७४।११।०६ गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
90मिति २०७४।११।०२ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
91मिति २०७४।१०।२५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
92मिति २०७४।१०।२३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
93मिति २०७४।१०।१८ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
94मिति २०७४।०९।३० गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
95मिति २०७४।०९।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
96मिति २०७४।०९।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
97मिति २०७४।०९।१८ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
98मिति २०७४।०९।१२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
99मिति २०७४/०७/२१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
100मिति २०७४/०७/१६ गते बिहीबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
101मिति २०७४/०५/१६ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
102२०७४।०५।१२ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
103मिति २०७४।०५।०६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
104मिति २०७४/०४/३१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
105मिति २०७४/०२/३० (१३ जून २०१७) को लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
106मिति २०७४/०२/२६ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
107Written Test Report 2017 March 31डाउनलोड गर्नुहोस
108Written Test Report 2017 March 30डाउनलोड गर्नुहोस
109Written Test Report 2017 March 29डाउनलोड गर्नुहोस
110Written Test Report 2017 March 28डाउनलोड गर्नुहोस
111Written Test Report 2017 March 24डाउनलोड गर्नुहोस
112Written Test Report 2017 March 22डाउनलोड गर्नुहोस
113Written Test Report 2017 March 21डाउनलोड गर्नुहोस
114Written Test Report 2017 March 17डाउनलोड गर्नुहोस
115Written Test Report 2017 March 20डाउनलोड गर्नुहोस
116Written Test Report 2017 March 16डाउनलोड गर्नुहोस
117Written Test Report 2017 March 15डाउनलोड गर्नुहोस
118Written Test Report 2017 March 14डाउनलोड गर्नुहोस
119Written Test Report 2017 March 13डाउनलोड गर्नुहोस
120Written Test Report 2017 March 10डाउनलोड गर्नुहोस
121Written Test Report 2017 March 09डाउनलोड गर्नुहोस
122Written Test Report 2017 March 07डाउनलोड गर्नुहोस
123Written Test Report 2017 Feb 23डाउनलोड गर्नुहोस
124Written Test Report 2017 Feb 22डाउनलोड गर्नुहोस
125Written Test Report 2017 Feb 20डाउनलोड गर्नुहोस
126Written_Result_Add_A_2072-06-12.pdfडाउनलोड गर्नुहोस