लाइसेन्स नतिजा

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1मिति २०७६।११।०१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
2मिति २०७६।१०।२८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
3मिति २०७६।१०।२३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
4मिति २०७६।१०।२३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७६।१०।२१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
6मिति २०७६।१०।१६ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
7मिति २०७६।१०।१४ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
8मिति २०७६।१०।०९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
9मिति २०७६।१०।०७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
10मिति २०७६।१०।०२ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७६।०९।२९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
12मिति २०७६।०९।२५ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
13मिति २०७६।०९।२२ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
14मिति २०७६।०९।१८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
15मिति २०७६।०९।१७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
16मिति २०७६।०९।१० गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
17मिति २०७६।०९।०८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
18मिति २०७६।०९।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
19मिति २०७६।०९।०१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
20मिति २०७६।०८।२७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
21मिति २०७६।०८।२५ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
22मिति २०७६।०८।२० गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
23मिति २०७६।०८।१७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
24मिति २०७६।०८।१२ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
25मिति २०७६।०८।१० गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
26मिति २०७६।०८।०८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
27मिति २०७६।०८।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
28मिति २०७६।०८।०१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
29मिति २०७६।०६।१६ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
30मिति २०७६।०६।०९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
31मिति २०७६।०५।१९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
32मिति २०७६।०५।१७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
33मिति २०७६।०५।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
34मिति २०७६।०५।०१ गते भएको लिखित परीक्षाको नतिजा (A,K) को ट्रायल मिति २०७५।०५।११ (B) को ट्रायल मिति २०७५।०५।२४डाउनलोड गर्नुहोस
35मिति २०७६।०४।३० गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
36मिति २०७६।०४।२८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
37मिति २०७६।०४।०९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
38मिति २०७६।०४।०७ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
39मिति २०७६।०४।०३ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
40मिति २०७६।०३।३१ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
41मिति २०७६।०३।२६ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
42मिति २०७६।०३।१९ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
43मिति २०७६।०३।१२ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
44मिति २०७६।०३।१० गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
45मिति २०७६।०३।०३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
46मिति २०७६।०२।२८ गते भएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
47२०७६।०२।२४ गते शुक्रबार भएको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
48मिति २०७६।०२।२१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
49मिति २०७६।०२।१४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
50मिति २०७६।०२।१० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
51मिति २०७६।०२।०९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
52मिति २०७६।०१।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
53मिति २०७६।०१।२० गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
54मिति २०७६।०१।०६ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
55मिति २०७५।१२।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
56मिति २०७५/१२/१२ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
57मिति २०७५।११।२१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
58मिति २०७५।११।१७ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
59मिति २०७५।१०।२९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
60मिति २०७५/१०/२५ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
61मिति २०७५।१०।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
62मिति २०७५।१०।१८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
63मिति २०७५।१०।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
64मिति २०७५।१०।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
65मिति २०७५।१०।०३ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
66मिति २०७५।१०।०१ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
67मिति २०७५।०९।२६ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
68मिति २०७५।०९।२४ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
69मिति २०७५।०९।१९ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
70मिति २०७५।०९।१७ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
71मिति २०७५।०९।१२ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
72मिति २०७५।०९।१० गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
73मिति २०७५।०९।०५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
74मिति २०७५।०९।०३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
75मिति २०७५।०८।२८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
76मिति २०७५।०८।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
77मिति २०७५।०८।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
78मिति २०७५।०८।१८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
79मिति २०७५।०५।२६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
80मिति २०७५।०५।२१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
81मिति २०७५।०५।१९ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
82मिति २०७५।०५।०८ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
83मिति २०७५।०४।३१ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिति २०७५।०४।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
85मिति २०७५।०४।२४ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
86मिति २०७५।०४।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
87मिति २०७५।०४।१८ शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
88मिति २०७४।०४।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
89मिति २०७४।०३।०१ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
90मिति २०७४।०२।२५ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
91मिति २०७४।०२।२२ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
92२०७५।०२।१८ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
93मिति २०७४।०२।१५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
94२०७५।०२।११ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
95मिति २०७४।०२।०८ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
96मिति २०७४।०१।२६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
97मिति २०७४।०१।२४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
98मिति २०७४।०१।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
99मिति २०७४।०१।१४ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
100मिति २०७५/०१/१२ गते बुधबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
101मिति २०७४।०१।१० गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
102मिति २०७४।०१।०३ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
103मिति २०७४।१२।२८ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
104मिति २०७४।१२।२६ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
105मिति २०७४।१२।२१ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
106मिति २०७४।१२।१९ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
107मिति २०७४।१२।१५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
108मिति २०७४।१२।०९ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
109मिति २०७४।१२।०२ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
110मिति २०७४।११।३० गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
111मिति २०७४।११।२८ गते सोमवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
112मिति २०७४।११।२३ बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
113मिति २०७४/११/२१ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
114मिति २०७४।११।१६ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
115मिति २०७४।११।११ गते शुक्रवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
116मिति २०४।११।०९ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
117मिति २०७४।११।०६ गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
118मिति २०७४।११।०२ गते बुधवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
119मिति २०७४।१०।२५ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
120मिति २०७४।१०।२३ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
121मिति २०७४।१०।१८ गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
122मिति २०७४।०९।३० गते आईतवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
123मिति २०७४।०९।२५ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
124मिति २०७४।०९।२० गते विहिवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
125मिति २०७४।०९।१८ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
126मिति २०७४।०९।१२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
127मिति २०७४/०७/२१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस
128मिति २०७४/०७/१६ गते बिहीबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
129मिति २०७४/०५/१६ गते शुक्रबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
130२०७४।०५।१२ गते लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
131मिति २०७४।०५।०६ गते मंगलवारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
132मिति २०७४/०४/३१ गते मंगलबारको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
133मिति २०७४/०२/३० (१३ जून २०१७) को लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
134मिति २०७४/०२/२६ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजाडाउनलोड गर्नुहोस
135Written Test Report 2017 March 31डाउनलोड गर्नुहोस
136Written Test Report 2017 March 30डाउनलोड गर्नुहोस
137Written Test Report 2017 March 29डाउनलोड गर्नुहोस
138Written Test Report 2017 March 28डाउनलोड गर्नुहोस
139Written Test Report 2017 March 24डाउनलोड गर्नुहोस
140Written Test Report 2017 March 22डाउनलोड गर्नुहोस
141Written Test Report 2017 March 21डाउनलोड गर्नुहोस
142Written Test Report 2017 March 17डाउनलोड गर्नुहोस
143Written Test Report 2017 March 20डाउनलोड गर्नुहोस
144Written Test Report 2017 March 16डाउनलोड गर्नुहोस
145Written Test Report 2017 March 15डाउनलोड गर्नुहोस
146Written Test Report 2017 March 14डाउनलोड गर्नुहोस
147Written Test Report 2017 March 13डाउनलोड गर्नुहोस
148Written Test Report 2017 March 10डाउनलोड गर्नुहोस
149Written Test Report 2017 March 09डाउनलोड गर्नुहोस
150Written Test Report 2017 March 07डाउनलोड गर्नुहोस
151Written Test Report 2017 Feb 23डाउनलोड गर्नुहोस
152Written Test Report 2017 Feb 22डाउनलोड गर्नुहोस
153Written Test Report 2017 Feb 20डाउनलोड गर्नुहोस
154Written_Result_Add_A_2072-06-12.pdfडाउनलोड गर्नुहोस